Under år 2022 tappade den svenska kronan över 10% mot den amerikanska dollarn. Med en orolig omvärld blir det allt svårare för mindre valutor som den svenska kronan att stå sig stark och den påverkas därför negativt. Men vad är de största anledningarna till att svenska kronan har blivit allt svagare? Vi går igenom allt du behöver veta om varför den svenska kronan är svag idag. 

En orolig omvärld  

Under de senaste åren har vi haft ett flertal olika händelser som har bidragit till en finansiell oro världen över. Coronapandemin, höga energipriser och sedan Rysslands invasion av Ukraina är händelser som lett till osäkerhet på de finansiella marknadena världen över.  

När det finns en stark finansiell oro så försvagas mindre valutor i öppna ekonomier, och den svenska kronan är inget undantag. Investerare väljer under dessa tider att investera i stabila valutor som euron och dollarn som då stärks.  

Vad som även gjort att svenska kronan försvagats allt mer är att den idag inte står lika stark mot andra mindre valutor som exempelvis den norska kronan och det brittiska pundet. Experter tror att detta är ett resultat av att den svenska bostadsmarknaden har höga bolånerisker, vilket har gjort att utländska investerare har minskat de svenska exporteringarna.  

Amerikanska räntor har blivit högre  

Det är dock inte endast den finansiella oron i världen som varit bidragande till att den svenska kronan har blivit svag. Även högre amerikanska räntor har bidragit till den svenska kronans position. Under år 2021 började inflationen i USA stiga, vilket lett till att Federal Reserve inledde en höjning av styrräntan tidigt om man jämför med de andra centralbankerna.  

Skillnaderna mellan amerikanska räntor och svenska blev ytterst påtaglig, någonting som gjorde att den svenska kronan försvagades. Växelkursen försvagades mer mot dollarn för de länder där räntan inte har ökat särskilt mycket. Riksbanken bedömer dock att vår kronförsvagning är tillfällig och att den svenska kronan sakta men säkert kommer återgå till en högre position inom en snar framtid.  

Varför har Sverige inte euro? 

Euron är det gemensamma myntslaget för 26 länder som infördes som elektronisk valuta år 1999 och som sedlar och mynt under år 2002. Detta samarbete mellan medlemsländerna innebär att alla länder i samarbetet har en gemensam penningpolitik och valuta för att skapa tillväxt och sysselsättning på den inre marknaden. 

Alla EU-länder ingår i EMU (Ekonomiska och monetära unionen), men för att få delta i eurosamarbetet behöver de länder som är medlemmar uppfylla fyra ekonomiska krav som är låg inflation, sunda offentliga finanser, växelkursstabilitet och stabila statsfinanser.  

Bland de äldre medlemsländerna är det endast Danmark och Sverige som ännu inte har infört euron som valuta. Sverige tackade nej till euron efter en folkomröstning år 2003 som tydligt visade på att folket inte var intresserade av ett valutabyte.  

När tros svenska kronan bli starkare? 

Många analytiker menar att den svenska kronan har försvagats mer än de räknat med under början av 2023. Anledningarna tros vara en kombination av den svaga svenska bostadsmarknaden, eurons medvind och de bakslag Sverige har stött på i sin ansökningsprocess till försvarsalliansen Nato.  

Man tror dock att detta är någonting tillfälligt och att kronkursen kommer stärkas inom ett par månader i och med att den europeiska ekonomin blir allt mer stabil och att den svenska inflationen viker sig nedåt. Denna trend tros även fortsätta under hela året och att man kommer se en stark förbättring för den svenska kronans kurs i slutet av 2023, både när det gäller euron och den amerikanska dollarn.