Att bli tilldelad Kungapengar är ett begrepp som ofta används när det kommer till organisationer, institutioner eller forskning, men vad kommer egentligen Kungapengar ifrån och vad innebär dessa stipendier och bidrag?  

Kungapengar utses årligen av en tillvald styrelse för främjandet av vår miljö, teknik och vetenskap som ett bidrag för fortsatt forskning. Läs vidare för att ta reda på vilka som fått ta del av stipendier och mycket mer! 

Vad är Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond? 

Konung Carl XVI Gustafs 50-årsfond är en stiftelse som startade när Konungen fyllde 50 år med ett ändamål att främja forskning, företagande och teknisk utveckling och för att bevara den biologiska mångfalden. Stiftelsen består av en styrelse som varje år på Konungens födelsedag den 30 april anger vilka som fått årets stipendier.  

Styrelsen består av: 

H.M. Konungen, ordförande 

Professor Barbara Cannon 

Professor Margareta Ihse 

Direktör Leif Johansson 

Professor Björn Hägglund 

Utdelningen av stipendierna och bidragen sker årligen på Kungliga slottet i Stockholm och under utdelningen så ger även årets gästprofessor i miljövetenskap en föreläsning på slottet.  

Årets gästprofessor i miljövetenskap 

Utdelningen av stipendierna sker årligen på Kungliga slottet i Stockholm och under utdelningen så ger även årets gästprofessor i miljövetenskap en föreläsning på slottet. Styrelsen för stiftelsen beslöt vid sitt sammanträde den 22 november 2021 vid H.M. Konungens ordförandeskap att den tjugosjunde innehavaren av Konung Carl XVI Gustafs professur i miljövetenskap för 2022/23 blir professor Keith Paustian.  

Han är University Distinguished Professor vid Colorados State University och en världsledande forskare inom markvetenskap där han har sitt största fokus på miljö-och klimatfrågor inom både jord-och skogsbruk. Genom sina fältstudier studerar han bland annat processer som reglerar växthusgasutbyten och kolinlagring mellan mark och atmosfär. 

Under professor Paustians vistelse i Sverige kommer han anpassa liknande modeller för svenska förhållanden för att utvärdera utbytet av växthusgaser mellan ekosystem och miljö. 

Vilka blev tilldelade stipendier och bidrag för föregående år? 

Utdelningen av 2021 års stipendier och bidrag för Kungliga stiftelser gick till 12 institutioner, universitet och organisationer. Nedan listar vi alla som tilldelats kungapengar för vidare forskning och utveckling i Sverige: 

Fil dr Anna-Karin Dahlberg, Institutionen för vatten och miljö, SLU, Uppsala ”Fiberbankar längs Norrlandskusten sprider miljöföroreningar och växthusgaser”  

Beslut: 100 000 kronor  

Fil dr Leonie Esters, Institutionen för geovetenskaper, Uppsala universitet ”Turbulensen i haven och dess betydelse för upptaget av atmosfärens växthusgaser”  

Beslut: 100 000 kronor  

Fil dr Eliza Maher Hasselquist, Institutionen för skogens ekologi och skötsel, SLU, Umeå ”Restaurering eller dikesrensning av våtmarker, vad är bäst för miljön?”  

Beslut: 85 000 kronor  

Fil dr Patrik Henriksson, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet ”Global samverkan för att minska antibiotikaanvändning i odlad sjömat”  

Beslut: 100 000 kronor  

Fil dr Lina Herbertsson, Biologiska institutionen, Lunds universitet ”Hur humlors beteende påverkas av bekämpningsmedel”  

Beslut: 100 000 kronor  

Fil dr Jean-Baptiste Jouffray, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet ”Den finansiella sektorn kan spela en nyckelroll för ett mer hållbart fiske”  

Beslut: 85 000 kronor  

Tekn dr Sebastian Lungu-Mitea, Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, SLU, Uppsala ”Nya metoder för toxicitetstestning av kemikalier”  

Beslut: 85 000 kronor  

Fil dr Erin McCallum, Institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU, Umeå ”Ekologiska fällor vid reningsverk – påverkan på vattenlevande djur”  

Beslut: 85 000 kronor  

Fil dr Paula Pierozan, Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet ”Nya metoder för att utvärdera miljöföroreningars effekter på hjärnans tidiga utveckling”  

Beslut: 100 000 kronor  

Fil dr Malte Posselt, Institutionen för miljövetenskap, Stockholms universitet ”Förstå och förutsäga biologisk nedbrytning som en avgörande ekosystemtjänst”  

Beslut: 100 000 kronor  

Fil dr Sophie Steinhagen, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs universitet ”Hållbar tångodling i Sverige – diversitet och optimala odlingsförhållanden”  

Beslut: 85 000 kronor  

Dr Nat Mariëlle Van Toor, Institutionen för biologi och miljö, Linnéuniversitetet, Kalmar ”Bakterier på vingar – måsar och antibiotikaresistenta bakterier”