19 av de 27 länder som är medlemmar av EU har idag euro som valuta, vilket innebär att omkring 340 miljoner människor har euron som betalningsmedel. Den amerikanska dollarn är fortsatt världens viktigaste valuta men därefter kommer euron.

Sverige står utanför

En del av de länder som inte har euro uppfyller inte de kriterier som ställs medan ett land, Danmark, har valt att stå utanför det monetära samarbetet. Danmark står utanför tack vare ett juridiskt undantag.

Sverige står också utanför eurosamarbetet men utan juridiskt undantag. Det svenska folket röstade nej till euron vid en folkomröstning 2003 och beslutet har i princip accepterats av övriga EU-länder och betraktas som ett informellt politiskt undantag.

Det fanns flera olika anledningar till att svenskarna röstade nej men de två främsta anses vara:

  • Sverige hade vid valet i princip bättre ekonomi än EU. EU hade låg tillväxt medan Sverige gick bra.
  • Svenskarna hade blivit mer skeptiska till EU och var nöjda med det de hade, man ansåg sig inte behöva mer av unionen.

Kriterier för att få införa euro

Alla EU-länder, utom som nämnts Danmark, är skyldiga att införa euron men det finns ingen tidsplan för när man ska göra det. Sverige har idag inga formella krav på sig att införa valutan.

För att införa euron som valuta måste länderna uppfylla konvergenskriterierna, Maastrichtkriterierna som de också kallas tack vare att man kom överens om dessa i just Maastricht 1992. Kriterierna avhandlar de bindande villkoren, såväl ekonomiska som rättsliga.

När ett land anser sig redo att inför euro är det EU-kommissionen och Europeiska centralbanken som avgör huruvida landet faktiskt är redo. Kommissionen och centralbanken presenterar sedan resultatet av sin utredning, vilken ska godkännas av Ekofinrådet. Ekofinrådet samråder med parlamentet och regerings- eller statscheferna och när alla är positiva kan euron införas i landet.

Införandet av euron

De första stegen mot en gemensam valuta i EU togs i början av 1990-talet då man införde fria kapitalrörelser och avskaffade alla kapitalrestriktioner. Därefter inrättades det Europeiska monetära institutet, 1 januari 1994, vilket sedan juni 1998 ersatts av Europeiska centralbanken. Euron blev verklighet 1 januari 1999 men var till en början en osynlig valuta, vilken uteslutande användes i bokföring, till exempel vid elektroniska betalningar. De första kontanterna infördes 1 januari 2002.

Kriser

Finanskrisen 2007-2008 slog hårt mot euroområdet, främst mot Grekland. Grekland hade manipulerat sin ekonomiska statistik och blev tvunget att ansöka om ett ekonomiskt stödprogram från resten av euroområdet efter att finansmarknaden helt tappat förtroendet för den grekiska staten. Även andra länder drabbades hårt och Irland, Portugal, Cypern och Spanien fick ansöka om diverse lån från resten av området. Efter finanskrisen förstärktes stabilitets- och tillväxtpakten och idag har man en ökad insyn och samordning. En bankunion skapades för att stärka tillsynen av bankerna.